På denne side kan du finde stillingsstruktur, funktionsstruktur og lønstruktur, herunder også forhåndsaftaler for sygeplejersker og radiografer.

 

Overblik over honorering

Type Tillæg Gældende for 31.03.18 niv. Bemærkning Tillægsnr.
KV

Kompetencetillæg

Sygeplejersker og radiografer

Sats 3: 21.700
Sats 4: 28.900

Jævnfør lønstruktur

FU

Drift koordinator

14.194

Hvis afdelingen har faste koordinatorer -drift kan der max være 0-3 pr. afsnit og der honoreres ikke med tillæg pr. tjeneste.

161602

FU

Ekko-sygeplejerske

Sygeplejersker

11.828

Forudsætter nye formelle uddannelse eller tilsvarende uddannelse.

161599

FU

Flow koordinator

Sygeplejersker

14.000

Findes kun i Akutafdelingen (A2)

174132

FU

Forløbskoordinator

Sygeplejersker og radiografer

Sats 1: 11.828
Sats 2: 17.742

Beløbet afhænger af kompleksiteten i funktionen

Sats 1: 161587
Sats 2: 161588

FU

Forskningsansvarlig sygeplejerske eller radiograf

Sygeplejersker og radiografer

Trin 8 + FU 65.055

162183

FU

Ilt-sygeplejerske

Sygeplejersker og radiografer

17.742

Tværgående og tværsektorielt

161593

FU

Klinisk koordinator

Sygeplejersker og radiografer

16.559

Hvis afdelingen har faste kliniske koordinatorer kan der være 0-3 pr. afsnit og der honoreres ikke med tillæg pr. tjeneste.
Samarbejder med flowkoordinator i Akutafdeling.

161601

FU

Klinisk sygeplejespecialist

Sygeplejersker

Trin 8 + FU 41.399

162184

FU

Klinisk vejleder for specialuddannelserne i intensiv el. anæstesi

Sygeplejersker

14.194

161606

FU

Kliniske undervisere for sygeplejersker

Sygeplejersker

16.559

Pr. 01-10-2017

166778

FU

Kol-sygeplejerske

Sygeplejersker og radiografer

17.742

Tværgående og tværsektorielt

161592

FU

Kontinens-sygeplejerske

Sygeplejersker og radiografer

11.828

161595

FU

Kvalitets-konsulent i Administrationen

Sygeplejersker og radiografer

FU

Palliations-sygeplejerske

Sygeplejsker og radiografer

17.742

Tværgående og tværsektorielt

161597

FU

Projektsygeplejerske og projektradiograf

Sygeplejersker og radiografer

Trin 4 eller 6 + FU 27.560

"Det aftaltes konkret at projektsygeplejersker arbejder efter samme vilkår som gælder i rammeaftalen om individuel arbejdstid
indgået mellem HE Midt og DSR gældende fra 1. april 2016.
Projektsygeplejersker ansat før 1. april 2016 bevarer deres nuværende lønopbygning så længe vedkommende er ansat i nuværende stilling"

162185

FU

Regional visitation til neurorehabilitering pr. tjeneste

Sygeplejersker og radiografer

83 pr. tjeneste

Lønart 857

FU

Regional visitation til neurorehabilitering

Sygeplejersker og radiografer

16.559

1 tillæg ved HNC

161600

FU

Tværgående hjertestopfunktion ved RH Hammel Neurocenter pr. tjeneste

Sygeplejersker og radiografer

77 pr. tjeneste

Lønart 857

FU

Smerte-sygeplejerske

Sygeplejersker og radiografer

17.742

161596

FU

Sonograf

Sygeplejersker og radiografer

11.828

161598

FU

Souschef

Sygeplejersker og radiografer

16.559

Hvis medarbejderen får funktionstillæg som souschef kan der ikke ydes tillæg for evt. koordinatorfunktion

161589

FU

Specialeansvarlig

Sygeplejersker og radiografer

Sats 1: 14.785
Sats 2: 17.742

Der ydes kun et tillæg selvom man er specialeansvarlig på flere områder. Beløbet afhænger af kompleksiteten i funktionen.

Sats 1: 161585
Sats 2: 161586

FU

Stomi-sygeplejerske

Sygeplejersker og radiografer

14.194

Tværgående og tværsektorielt

161594

FU

Sundheds-it-konsulent i Administrationen

Sygeplejersker og radiografer

17.742

FU

Sår-sygeplejerske

Sygeplejersker og radiografer

17.742

Tværgående og tværsektorielt

161591

FU

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske eller radiograf i Administrationen

Sygeplejersker og radiografer

17.742

FU

Udviklingssygeplejerske og udviklingsradiograf

Sygeplejersker og radiografer

17.742

161590

FU

Koloskoperende sygeplejersker

Sygeplejersker

16.441

RM Forhåndsaftale

153912

FU

Koloskoperende sygeplejersker - 1 år efter endt uddannelse yderligere

Sygeplejersker

7.215

RM Forhåndsaftale

153913

FU/KV

Beskrivende radiografer

Radiografer

17.742, Under uddannelsen max. 2 år.
23.656, når funktion varetages (ikke sammen med 17.742)
23.656, efter 2 års varetages af funktion

RM Forhånadsaftale

159290
159291
159292

FU

Hospitalsvisitator ved fælles akutmodtagelse

Sygeplejersker og radiografer

26 pr. præsteret time

RM Forhåndsaftale

Lønart 605

FU

Personligt funktionstillæg

Sygeplejersker og raiografer

161614

KV

Personligt kvalifikationstillæg 1

Sygeplejersker og radiografer

161078

FU

Implementering/udvikling 1 årig aftale

Sygeplejersker og radiografer

Husk slutdato på tillæg

161751

FU

Implementering/udvikling 2 årig aftale

Sygeplejersker og radiografer

Husk slutdato på tillæg

161752

Klinisk professor

Sygeplejersker og radiografer

Ansættelse på uni

Klinisk Professor MSO (med særlige opgaver)

Sygeplejersker og radiografer

Ansættelse på uni

Seniorforsker (Lektorniveau)

Sygeplejersker og radiografer

Ansættelse på uni

Forsker (post doc eller adjunkt)

Sygeplejersker og radiografer

Ansættelse på uni

Videnskabelig assistent

Sygeplejersker og radiografer

Basisforløb

Ph.D - studerende. Ansat ved HE Midt når Ph.d. stilling tiltrædes

Sygeplejersker og radiografer

Trin 4 eller 6 + evt. forhåndsaftalte funktionstillæg og kvalifikationstillæg

Ph.D - studerende. Ikke ansat ved HE Midt, når Ph.d. stilling tiltrædes.

Sygeplejersker og radiografer

Trin 4 eller 6

FU

Cystoskopi

Sygeplejersker og radiografer

11.828

168156

Funktionstillæg udbetales når afdelings/centreledelsen har indstillet pågældende medarbejder til at varetage funktionen pr. den 1. i en given måned.

Funktionstillæg bortfalder uden yderligere varsel, hvis funktionen bortfalder eller vedkommende ophører med at varetage funktionen. Såfremt der er tale om en vilkårsændring i henhold til funktionærloven og gældende overenskomst varsles efter disse regler.

De faste tillæg er angivet ud fra fuldtidsbeskæftigelse og vil blive reguleret i henhold til pågældendes beskæftigelsesdecimal.

Tillæg der ydes ud fra Region Midtjylland forhåndsaftaler, reguleres i henhold til de aftaler der er indgået mellem Region Midtjylland og de faglige organisationer. Der henvises til RM-forhåndsaftaler på RM’s hjemmeside: http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/forhåndsaftaler/

Der kan ud over ovenstående funktionstillæg aftales individuelle kvalifikationstillæg/kompetencetillæg efter en konkret vurdering.