På denne side kan du finde stillingsstruktur, funktionsstruktur og lønstruktur, herunder også forhåndsaftaler for sygeplejersker og radiografer.

 

Overblik over honorering

Funktionstillæg udbetales når afdelings/centreledelsen har indstillet pågældende medarbejder til at varetage funktionen pr. den 1. i en given måned.

Funktionstillæg bortfalder uden yderligere varsel, hvis funktionen bortfalder eller vedkommende ophører med at varetage funktionen. Såfremt der er tale om en vilkårsændring i henhold til funktionærloven og gældende overenskomst varsles efter disse regler.

De faste tillæg er angivet ud fra fuldtidsbeskæftigelse og vil blive reguleret i henhold til pågældendes beskæftigelsesdecimal.

Tillæg der ydes ud fra Region Midtjylland forhåndsaftaler, reguleres i henhold til de aftaler der er indgået mellem Region Midtjylland og de faglige organisationer. Der henvises til RM-forhåndsaftaler på RM’s hjemmeside: http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/forhåndsaftaler/

Der kan ud over ovenstående funktionstillæg aftales individuelle kvalifikationstillæg/kompetencetillæg efter en konkret vurdering.