Om GAIN

Klik for at se billedet i fuld størrelse

Projekterne under GAIN har sin oprindelse i neuropsykolog Mille Møller Thastums Ph.d.-projekt, hvor GAIN-interventionen blev udviklet i samarbejde mellem forskere på Regionshospitalet Hammel Neurocenter og afdelingen for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital.

Forskningsprojektet GAIN 1.0 viste, at GAIN havde effekt i forhold til at reducere symptomer og forbedre det daglige funktionsniveau hos unge mellem 15 og 30 år, som fortsat havde væsentlige symptomer 2-6 måneder efter en hjernerystelse.

GAIN 1.0 har affødt etableringen af Forskningsklinik for Hjernerystelse på Regionshospitalet Hammel Neurocenter samt flere projekter med fokus på både enkeltsymptomer og det samlede symptom-billede efter en hjernerystelse.

Det er vores forhåbning, at vi kan fortsætte driften af Forskningsklinik for Hjernerystelse som et klinisk tilbud efter afslutning af de igangværende forskningsprojekter for at imødekomme efterspørgslen fra både berørte personer med længerevarende symptomer efter hjernerystelse, praktiserende læger og kommunerne i Region Midtjylland.

Aktuelle projekter

I øjeblikket rekrutterer vi deltagere til behandlingsprojektet ved navn "Kort og godt om hjernerystelse (GAIN Lite)".

Kort og godt om hjernerystelse (GAIN Lite)

Kort og godt om hjernerystelse (GAIN Lite) er et nyudviklet digitalt vejledningsforløb til voksne med lette til moderate symptomer 2-4 måneder efter en hjernerystelse.

Formålet med vejledningsforløbet er, at:

  • Undersøge om et digitalt tilbud kan fremme deltagernes forståelse for symptomer efter en hjernerystelse
  • Støtte deltagerne i at håndtere symptomerne efter hjernerystelsen med henblik på at forbedre hverdagslivet 
  • Forebygge at symptomerne bliver kroniske

Herunder findes uddybende information til praktiserende læger og kommuner.

Der rekrutteres deltagere til projektet fra februar 2023. 

Deltagerinformation om Kort og godt om hjernerystelse (GAIN Lite) findes her

GAIN 2.0

GAIN 2.0 er en efterfølger til det oprindelige GAIN 1.0-studie.

GAIN 2.0 er et lodtrækningsstudie (RCT-studie) hvor vi tester et 8-ugers helhedsorienteret behandlingsforløb, der bygger på principper fra gradueret genoptræning og kognitiv adfærdsterapi (ACT). GAIN 2.0 tester GAIN-interventionen til en bredere aldersgruppe, nemlig personer i den erhvervsaktive alder (18-60 år).

I GAIN 2.0 samarbejder vi med kommunerne i Region Midtjylland, hvor vi har uddannet kommunale terapeuter i GAIN-metoden, så de arbejder på en standardiseret måde med personer med længerevarende symptomer efter hjernerystelse. Vores neuropsykologer har løbende ydet supervision af terapeuterne i de enkelte kommuner. Således kan vi tilbyde behandling tæt på, hvor forsøgsdeltagerne bor. Når interventionen er afsluttet og igen efter 3 måneder, tester vi om den samlede symptombyrde er faldet.

Formål med GAIN 2.0 interventionen:

  • Tilbyde personer med symptomer efter en hjernerystelse hjælp til at forstå symptomerne, og hvordan de kan udvikle sig til langvarige symptomer
  • Tilbyde personer med symptomer efter en hjernerystelse råd til at håndtere symptomer i hverdagen
  • Tilbyde personer med symptomer efter en hjernerystelse støtte til at øge deres funktionsniveau i hverdagen og nå deres mål

Rekrutteringen til GAIN 2.0 foregik fra september 2021 til november 2022, og vi rekrutterer ikke længere deltagere til dette forskningsprojekt.

Vi er nu i gang med at analysere resultaterne og evaluere projektet. Resultaterne fra projektet bliver endeligt analyseret og offentliggjort i løbet af 2024. 

Andre igangværende forskningsprojekter

Behandling af hovedpine efter hjernerystelse

rTMS (repetitiv transkraniel magnet stimulation) er en sikker behandlingsform med et magnetfelt, som man anvender til behandling af visse typer af kroniske smerter inklusiv visse typer af hovedpine.

Formålet med projektet er at:

  • Undersøge om rTMS kan reducere hyppigheden af hovedpine og sanseforstyrrelser hos personer med hovedpine opstået efter en hjernerystelse
  • Undersøge sammenhængen mellem forskellige biomarkører i blodet og graden af hjernerystelsessymptomer

Projektet har inkluderet patienter i alderen 18-60 år bosiddende i Region Midtjylland med hovedpine opstået efter en hjernerystelse.

Patienterne er set til forundersøgelse i forskningsprojektet minimum 2 måneder og maks. 7 måneder efter deres hjernerystelse.

Patienterne er rekrutteret via praktiserende læger og skadestuerne i Region Midtjylland.

Rekrutteringen af nye deltagere til forskningsprojektet forventes afsluttet i slutningen af juni 2024. Når dataindsamlingen er færdig, påbegynder vi dataanalyse. Resultaterne fra projektet bliver herefter publiceret.

Deltagerinformation om Behandling af hovedpine efter hjernerystelse

Projektleder: Charlotte Nygaard

Forløb efter hjernerystelse

Vi ønsker at undersøge hvordan langtidsprognosen er for personer der har haft senfølger efter hjernerystelse ifht. job og uddannelse.

Projektleder: Lene Odgaard

Exploring Persisting Post-Concussion Symptoms:
An Epidemiological, Biomedical, and Psychosocial Approach

I dette ph.d.-projekt undersøges senfølger efter hjernerystelser fra tre forskellige vinkler for at opnå en dybdegående og tværfaglig forståelse af tilstanden. Det gøres i et biomarkørstudie, en befolkningsundersøgelse og en interviewundersøgelse.

Først undersøges biomarkører i blodprøver fra GAIN 1.0-studiet med det formål at undersøge sygdomsårsagen for senfølger efter hjernerystelse. Denne viden kan potentielt bruges til at bane vejen for en medicinsk behandling.

Befolkningsundersøgelsen skal kaste lys over forekomsten af hjernerystelse i Danmark, hvilket potentielt kan bruges i forebyggelsen af hjernerystelse samt at overbevise beslutningstagere om, at der bør laves en forbedret behandlingsindsats på området.

Interviewundersøgelsen undersøger hvilke elementer i GAIN 2.0, som deltagerne fandt i værdifulde i behandlingen af deres senfølger efter hjernerystelse. Forståelsen af deltagernes oplevelser og perspektiver skal bruges til at forbedre behandlingstilbuddet samt inspirere til lignende interventioner internationalt. 

Projektet forventes afsluttes i foråret 2024.

Projektleder: Peter P. Eggertsen

Facial perception

Vi har undersøgt personer med føleforstyrrelser i hoved og ansigt efter deres hjernerystelse og tilbyder behandling med en særlig videosoftware, hvor vi tester om det kan afhjælpe føleforstyrrelserne. I øjeblikket rekrutteres der deltagere til projektet via GAIN PTH.

Projektleder: Simple Kothari

Evaluering af GAIN-interventionen på kommunalt niveau

Projektleder: Henriette Holm Stabel

Livskvalitet og funktionsevne efter hjernerystelse

Projektleder: Henriette Holm Stabel

Virkemekanismer i GAIN

Vi ønsker at undersøge nærmere, hvordan GAIN interventionen kan have en positiv effekt på bedringsprocessen efter hjernerystelse og mindske langvarige symptomer. Vi undersøger, om virkningen af GAIN hænger sammen med, at man gennem professionel vejledning opnår en bedre forståelse af sine symptomer og en mere hensigtsmæssig måde at håndtere dem på i hverdagen.

Projektleder: Mille Møller Thastum

Synsforstyrrelser

Vi har undersøgt personer, der oplever væsentlige synsforstyrrelser efter hjernerystelse. Personerne er blevet screenet med et særligt spørgeskema (CISS) og herefter undersøgt for objektive tegn på synsforstyrrelser (vergens og samsyn). Data er blevet indsamlet mellem september 2021 og maj 2022 og bliver analyseret i samarbejde med forskere på Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital og Optikerhøjskolen i Randers. Som en videreførelse af det førstesynsstudie søger vi nu deltagere til et RCT-studie, hvor vi tester om personer der har fået konvergensinsufficiens (samsynsproblemer) efter en hjernerystelse vil have gavn af samsynstræning.

Projektledere: Line Amalie Hellemose og Ivan Nisted

Svimmelhed

Vi har undersøgt personer, der oplever væsentlige symptomer på svimmelhed efter hjernerystelse. Personerne er blevet screenet med et svimmelhedsspørgeskema (DHI), og der er blevet lavet en særligt tillægsundersøgelse, der fokuserer på balance og eventuel skade på balanceorganet, herunder test for øresten. Svimmelhedsprojektet er startet i maj 2022 og data er indsamlet frem til 1. november 2022. Data vil blive analyseret i samarbejde mellem forskere på Hammel Neurocenter og Afdeling for Øre-, Næse- og Halssygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Projektleder: Line Amalie Hellemose

Narrativer om hjernerystelse

I dette interviewstudie taler vi med deltagere i GAIN 2.0 studiet om deres oplevelse af at blive ramt af en hjernerystelse. Vi er interesserede at høre om hvordan hjernerystelsen har påvirket personernes livsfortælling og identitetsfølelse.

Projektleder: Line Amalie Hellemose

Nakkebevægelighed

Vi har indsamlet data på unge mellem 15 og 30 år under GAIN 1.0 studiet. Vi bruger data til at se hvor udbredt et problem nakkesmerter og nedsat bevægelighed i nakken er efter en hjernerystelse.

Projektleder: Laura Westh Stenbro

Kontakt

Spørgsmål om patientforløb og henvisning

Telefon

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om patientforløb eller henvisning:

  • 40 28 58 50

Telefontid: Tirsdag kl. 9-14

E-mail

Vær opmærksom på, at almindelig e-mail ikke er egnet til fortrolige oplysninger. 

Send e-mail til: hjernerystelse@midt.rm.dk

 

Spørgsmål eller yderligere information om studierne

Charlotte Nygaard

Projektansvarlig Behandling af hovedpine efter hjernerystelse

Charlottes profil i PURE

Send e-mail til: chnyga@rm.dk

Line Amalie Hellemose

Projektansvarlig GAIN 2.0

Line Amalies profil i PURE

Send e-mail til: lihell@rm.dk

Sedsel Kristine Stage Pedersen

Projektansvarlig GAIN Lite

Sedsels profil i PURE

Send e-mail til: sedped@rm.dk