Billedet illustrerer en anonymiseret FIM-score.

31-10-2023

Anvendelsen af tværfagligt måleredskab fremmer det tværfaglige samarbejde i rehabilitering efter stroke og danner grobund for fælles forståelse på tværs af sektorer.

FIM-scoren (Functional Independence Measure) er et bredt og internationalt anvendt måleredskab, der bedømmer en persons selvstændighed i forskellige funktioner og aktiviteter. Det er velegnet efter stroke, da det både bedømmer fysiske og kognitive funktioner. Ved at udbrede brugen af redskabet kan fagprofessionelle bedre sammenligne dele af patientforløb.

FIM er mere end bare en score
En tværsektoriel forskningsgruppe har undersøgt de sundhedsprofessionelles oplevelse af, om en fælles brug af redskabet kan være med til at fremme overgangen mellem sektorerne og bedre det tværfaglige samarbejde i sektorerne.

- I studiet har vi anvendt FIM som en form for dagsorden for de tværfaglige drøftelser, og ikke blot til at frembringe en numerisk score. Vi har givet de fagprofessionelle tid til at komme i dybden og vende og dreje deres observationer.

Det siger fysioterapeut og udviklingskonsulent i Københavns Kommune Jon Damsager Lauesen, som er en del af forskningsgruppen bag sammen med blandt andre klinisk sygeplejespecialist Hanne Bigum fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Begge har mere end 10 års erfaring fra feltet.

Fælles forståelse øger udbyttet af den kollektive viden
Studiet fandt, at anvendelse af måleredskabet giver anledning til gode tværfaglige drøftelser omkring personen med strokes udfordringer og ressourcer. Indblikket og forståelsen i andre faggruppers vidensgrundlag og deres vurdering af personen med stroke kan bidrage til, at fagpersoner kan lære af hinanden. Ved at skabe et rum for, at de sundhedsprofessionelle lærer hinanden bedre at kende fagligt, bliver udbyttet af den kollektive viden i et team større.

I studiet peger forskningsgruppen på, at følgende elementer er med til at skabe et læringsrum, der med FIM-scoringen som udgangspunkt fremmer det tværfaglige samarbejde:

  • Investering i tid for at skabe tid til at nå i dybden
  • En struktureret dagsorden for at nå hele vejen rundt
  • En facilitator, der kan skabe rum for læring gennem ro, spørgsmål, tidsstyring, respekt for hinandens faglighed og faglige input samt udjævning af indbyggede hierarkier
  • Den fælles viden dannes, når alle bidrager og er nysgerrige
  • Det fælles sprog skabes og nuanceres gennem en respektfuld dialog

Omsætning af viden til praksis kræver mere end et fælles måleredskab
Alt sammen er med til at rykke vidensniveauet og dermed samarbejdet om personens rehabilitering. Det er med til at kvalificere, hvordan der skal arbejdes med personens problematikker, så vedkommende får mest muligt ud af rehabiliteringen. Forskningsgruppen peger dog på, at især hvordan viden omsættes til praksis, er svær at overføre fra den ene sektor til den anden.

- Det er nemt at overføre scoren – selve tallet, men den bagvedliggende viden følger ikke med. Tallet fortæller eksempelvis ikke, hvad der var årsag til, at personen havde brug for hjælp, og hvad personen bliver motiveret af, siger Hanne Bigum.

Derfor viser studiet også, at anvendelsen af samme måleredskab på tværs af sektorer ikke kan stå alene, hvis videnstabet forbundet med sektorovergangen skal elimineres.

Find studiet her.