12-09-2022

I anden del af årsmødet i Dansk Selskab for Neurorehabilitering 2022 gav Thomas Maribo sit bidrag til, hvordan vi bedst muligt forholder os til vigtigheden af personcentreret neurorehabilitering. Det gjorde han ud fra Hvidbog om rehabilitering, som blev udgivet i foråret, og efterfølgende på årsmødets paneldebat. Fokus for oplægget var definitionen af rehabilitering, rehabiliteringens grundlæggende værdier, hvidbogens anbefalinger her også omkring sundhedsprofessoinelles nødvendige kompetencer indenfor rehabilitering.

Hvidbogen giver nyt bud på definition af rehabilitering

Udgangspunktet for at lede arbejdet om Hvidbog om rehabilitering var for professor og forskningsleder ved DEFACTUM Thomas Maribo at få opdateret den danske definition af rehabilitering og få udarbejdet en definition, som styrelser og myndigheder kunne tilslutte sig.

Arbejdet har været ledet af en styregruppe, der blandt andet tæller forskellige styrelser og brugerorganisationer. Flere brugerorganisationer ønskede at få tilføjet kognition til den gamle definition, da kognition er en af de helt store udfordringer i rehabilitering, og rehabilitering ikke alene må være en fysisk betragtning.

Definitionen skal sikre en fælles forståelse af, hvad rehabilitering er på tværs af sektorer og forvaltninger og favner nu både folk med fysiske, psykiske, kognitive og sociale udfordringer.

Definitionen af rehabilitering kan findes på side 11 i Hvidbogen.

7 grundlæggende værdier danner udgangspunkt for hvidbogen

Den nye definition af rehabilitering tager afsæt i et sæt værdier, der skal sikre, at hele velfærdsområdet bliver dækket (1, s. 16-17).

1: Rehabilitering går på tværs af velfærdsområder, sektorer og fagområder
- Det er en forudsætning for god rehabilitering, at vi tænker sammen, siger Thomas Maribo.

2: Det brede sundhedsbegreb: Sundhed er noget, vi skaber sammen, som defineret af WHO

3: Biopsykosocial tilgang som beskrevet i ICF

4: Funktionsevne påvirkes af konteksten og helbredstilstanden

5: Funktionsevnenedsættelse er et resultat af samspil mellem personen ramt af funktionsnedsættelse og omgivelsesmæssige faktorer (FN's handicapkonvention)
Her tilføjer Thomas Maribo i henhold til FN's handicapkonvention:
- Rehabilitering skal være en rettighed.

6: Styrk fokus og forskning i rehabilitering (WHO: Rehabilitation 2030)

7: Leave no one behind (FN's verdensmål)

5 generelle anbefalinger skal løfte rehabiliteringsområdet

På baggrund af udfordringer og dilemmaer i rehabilitering har forskellige perspektiver og drøftelser ledt hen til 5 anbefalinger, som er afgørende for at løfte rehabiliteringsområdet. De 5 anbefalinger lyder som følger:

1: Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i rehabilitering

2: Styrk fokus på personer med særlige behov, herunder sårbare grupper, børn og pårørende

3: Styrk den faglige kvalitet gennem forskning, vidensbasering, systematisk dataindsamling, monitorering og fælles nationale beskrivelser af rehabiliteringskompetencer

4: Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder

5: Hvidbogens indhold og anbefalinger operationaliseres og monitoreres

Thomas Maribo præsenterede de 5 anbefalinger fra Hvidbog om rehabilitering, som dækker både patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle og lovgivning. Der vil løbende blive fulgt op på, hvordan anbefalingerne kommer i spil og bliver implementeret.

Nationale rehabiliteringskompetencer skal skabe sammenhængende forløb

I sit oplæg valgte Thomas Maribo at fremhæve anbefaling 3 om, hvordan man bedst muligt kan styrke den faglige kvalitet i rehabilitering. Indsatser skal nemlig kunne fungere på tværs, og derfor skal sundhedspersonalet kunne fungere i rehabiliteringsteams.

- Rehabiliteringsteamet må have rehabiliteringskompetencer til at se på tværs og have føling med, hvad der er næst i kæden af rehabilitering. Det er afgørende for at skabe nogle gode og sammenhængende forløb. Jeg håber, der vil blive arbejdet en del med, hvilke kompetencer der er behov for i rehabiliteringsindsatser på nationalt plan, siger Thomas Maribo.

Om Hvidbog om rehabilitering

Styregruppen for Hvidbogen om rehabilitering består af Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Rehabiliteringsforum Danmark.

Hvidbogen om rehabilitering er blevet udgivet af Rehabiliteringsforum Danmark i samarbejde med DEFACTUM, Region Midtjylland og REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation med økonomisk støtte fra VELUX FONDEN.

Find den nye Hvidbog om rehabilitering her.

Se slides fra oplægget her.

Fakta om oplægsholder:

Thomas Maribo er professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og forskningsleder hos DEFACTUM, Region Midtjylland.

Se Thomas Maribos profil her.

Referencer:

1. Maribo T, Ibsen C, Thuesen J, Nielsen C, Johansen J, Vind A (red). Hvidbog om rehabilitering. 1 ed. Aarhus: Rehabiliteringsforum Danmark; 2022.