17-06-2022

Det nationale projekt "Den Gode Genoptræningsplan" (GGOP), der blev afsluttet i 2020, fylder stadig i landskabet hos de mange fagprofessionelle, der arbejder inden for hjerneskadeområdet. Og der er endnu et stykke vej til bedre kvalitet i praksis omkring genoptræningsplanen, hvis man spørger daværende projekts nationale projektleder Karin Spangsberg.

Den Gode Genoptræningsplan (GGOP) havde til formål nationalt at styrke de sundhedsprofessionelles kompetencer og arbejdsgange, når der bliver udarbejdet individuelle genoptræningsplaner i samarbejde med patienter og pårørende. Målet var at sikre en ensartethed på tværs af landets fem regioner.

GGOP blev udarbejdet i et projekt mellem de fem regioner i perioden 2018-2020 via hjælp fra Sundheds- og Ældreministeriets puljemidler. Ved projektets afslutning blev der oprettet en hjemmeside, hvor al materiale udarbejdet i projektperioden er frit tilgængeligt til og med 2025. Materialet er også tilgængeligt på ViC's hjemmeside.

Genoptræningsplanen er formelt set en henvisning til genoptræning/rehabilitering i kommunalt regi. I praksis skal dokumentet også bidrage til en mere hensigtsmæssig sektorovergang for at sikre et sammenhængende forløb med de rette indsatser på rette tid, hvor patient og pårørende bliver inddraget.

- Vi er i fællesskab og på tværs af sektorer kommet noget af vejen, men der er fortsat plads til forbedring, siger Karin Spangsberg.

Karin Spangsberg giver her 3 gode råd til at bruge GGOP i ønsket om at skabe en god overgang fra hospital til kommune for og med patienten.

Vær klarere på lovgivning om genoptræningsplaner

Der er stadig mange spørgsmål og forskellige perspektiver til lovgivningen om genoptræningsplaner, som giver en uens praksis både regionalt og kommunalt. Derfor afholder Karin Spangsberg webinarer med fokus på viden om lovgivningen inden for genoptræningsplaner og inddrager erfaringer fra hverdagens praksis blandt de fagprofessionelle i regi af hendes stilling i Videnscenter for Neurorehabilitering (VNR) i Østdanmark.

- Det er vigtigt fortsat at udbrede viden om lovgivningen, herunder de regionale og kommunale ansvarsområder, og samtidig bidrage til en fælles forståelse for hinandens forskellige perspektiver gennem erfaringsudveksling fra praksis, siger Karin Spangsberg.

- Behovet for vidensdeling og erfaringsudveksling vil fortsætte på grund af løbende udskiftning af medarbejdere i sundhedssektoren. Derudover er der behov for nationale data. Det er for eksempel enormt relevant at kigge på, hvor mange genoptræningsplaner der bliver udarbejdet, fortsætter Karin.

Der er behov for udvikling af en mere systematisk patientinddragelse

Der er et lovmæssigt aspekt i genoptræningsplanen, der peger på, at planen skal udarbejdes i samarbejde med patienten og eventuelle pårørende. Der fremtræder overordnet to udfordringer ved det lovmæssige krav. En udfordring kan være, at patientens egne forventninger til den kommende genoptræning/rehabilitering ikke nødvendigvis går hånd i hånd med den tværfaglige vurdering af patientens behov for genoptræning og konkrete indsatser. En anden udfordring kan være, at det ikke altid er muligt at inddrage patienten på grund af kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder.

- I projekt GGOP blev der ikke arbejdet systematisk med kravet om patientinddragelse. Derfor vil det være et vigtigt aspekt fremadrettet, siger Karin Spangsberg.

Det er nødvendigt for gode overgange at inddrage kommunerne i brug af GGOP

Formålet med projekt GGOP var at styrke de sundhedsprofessionelles kompetencer og arbejdsgange ved udarbejdelse af individuelle genoptræningsplaner på hospitalerne. Kommunerne var kun inddraget i begrænset omfang.

- Det ville være et stort ønske at få kommunerne med, siger Karin Spangsberg.

Inddragelse af kommunerne kan skabe grundlag for en systematisk vidensdeling og erfaringsudveksling ved blandt andet en tværsektoriel audit på genoptræningsplanen med fokus på kvaliteten af genoptræningsplanen. Det ville også være relevant at underøge, hvordan en eventuel genoptræningsplan og plejeforløbsplan kan supplere hinanden bedre.

- Og så ville det gavne at sætte en ramme for, hvad kommunerne skal tilbyde af konkrete indsatser på baggrund af genoptræningsplanen, slutter Karin Spangsberg af.