Om kommunesamarbejdet

Kontaktoplysninger til kommunerne

På denne side finder du kontaktoplysninger til alle kommunerne i Region Midtjylland:

Kontaktoplysninger til kommunerne i Region Midtjylland

Sundhedsaftalen 2019-2023

– Et nært og sammenhængende Sundhedsvæsen i balance

Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og praksissektoren om samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen understøtter, at den enkelte borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet. Aftalen revideres en gang i hver valgperiode for Regionsrådet, hvilket vil sige hvert 4. år.

Med Sundhedsaftalen 2019-2023 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen til gavn for borgeren. Sundhedsaftalen bygger på 4 visioner for et fælles sundhedsvæsen:

 • Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 • Mere lighed i sundhed – social og geografisk
 • Mere Sundhed for pengene

Sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland foregår på flere niveauer:

 • Det politiske niveau (Sundhedskoordinationsudvalget)
 • Det overordnede administrative niveau på tværs af Region Midtjylland (Sundhedsstyregruppen)
 • Det udviklende og udmøntende niveau (klyngestyregrupperne)
 • Det bilaterale samarbejde mellem den enkelte kommune og det lokale hospital

Læs mere på sundhedsaftalen.rm.dk

Klyngestyregruppe

Sundhedsaftalen omsættes lokalt i de enkelte klyngestyregrupper til mere konkrete handlinger via lokalt aftalte prioriteringer, samarbejdsprojekter og –relationer. Hospitalsenhed Midt er en del af Midtklyngen.

I Midtklyngen sætter klyngestyregruppen den overordnede strategiske retning for det lokale samarbejde på sundhedsområdet mellem Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Kommune, Skive Kommune, Viborg Kommune, Psykiatri og Social samt almen praksis i klyngen.

Temagrupper under Midtklyngen

Klyngestyregruppen har valgt at nedsætte tre klynge-temagrupper til opfølgning på samarbejdet :

 • Voksentemagruppe for somatik
 • Temagruppe for børn, unge og familie
 • Voksentemagruppe for psykiatri

Temagrupperne arbejder tværsektorielt indenfor deres respektive områder og indenfor sundhedsaftalen.

Klyngestyregruppen og temagrupperne kan nedsætte ad-hoc grupper med henblik på løsning af konkrete, tidsafgrænsede opgaver.

Organisering i Midtklyngen

Organiseringen i Midtklyngen ser sådan ud:

Organisering af klyngestyregruppen og temagrupper