Forord

Det tager almindeligvis lang tid, før nyere evidens fra forskning bliver overført til klinisk praksis.

Bogen Clinical Pathways in Stroke Rehabilitation. Evidence-based Clinical Practice Recommendations med professor Thomas Platz som redaktør præsenterer nyeste viden om rehabilitering af patienter med stroke på en let tilgængelig måde målrettet klinikere med en travl hverdag.

Med den danske resumé-samling ønsker vi at formidle udvalgte kapitler af bogen i et lettere tilgængeligt og komprimeret format. Resuméerne giver et forenklet indblik i international evidens for rehabilitering efter stroke, og vi opfordrer til at læse relevante kapitler i bogen for yderligere information. Bogen kan findes her

Bogen og de danske resuméer handler om rehabilitering inden for stroke. Alligevel er det sandsynligt, at mange af de foreslåede metoder og principper kan overføres til andre erhvervede hjerneskader, i hvert fald til en vis grad. Om et behandlingstiltag har effekt er afhængig af faktorer som tid efter skade, træningsintensitet, motivation for rehabilitering med mere.

Derfor er det et godt spørgsmål at stille sig selv som kliniker ved gennemgang af videnskabelig litteratur om rehabilitering efter stroke: Hvad hjælper hvilken subgruppe af patienter på hvilket tidspunkt og i hvilken dosis?

I resumésamlingen præsenterer vi nogle af de mest brugte og internationalt anbefalede måleredskaber for typiske funktionsnedsættelser efter stroke.  Vi anbefaler så vidt muligt klinikere at anvende standardiserede måleredskaber for at sikre en systematisk evaluering af funktionsændring over tid og som grundlag for at frembringe ny robust viden.

Evidensen, som bliver præsenteret i Clinical Pathways og i de danske resumeer ændrer sig over tid, når ny viden fremkommer. Derfor er det hensigten, at begge vil blive opdateret med jævne mellemrum.

Vi håber, at de danske resuméer kan bidrage til øget evidensbaseret praksis og til den bedste tilgængelige rehabilitering for personer med stroke og andre erhvervede hjerneskader.

God læselyst!

Thomas Platz og Iris Brunner

Kort introduktion til resumésamlingen

På vegne af bogens forfattere har Thomas Platz, som er redaktør på bogen, givet tilladelse til, at de dansk udarbejdede resuméer må formidles samlet i et layout, der ligner e-bog format.

Forfatterne til de originale kapitler i bogen fremgår i nedenstående tabel:

 

De danske resuméer er udarbejdet af 8 forskere fra Universitetsklinikken, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, som fremgår i nedenstående tabel. Den udvalgte evidens i stroke-rehabilitering er inddelt i afsnittene: Bogen, dens baggrund og metode for arbejde med evidens, målsætning rammesat af ICF-modellen, bevidsthedssvækkelse, synkeproblemer, rehabilitering af arm og håndfunktion, mobilitet efter stroke, kommunikation, synsforstyrrelse og spatiel neglekt og endeligt kognition.

316092477_1211400912918974_1276524263647540749_n (1).png

De danske resuméer varierer i længde, men har en ensartet struktur. Hvert resumé starter med en introduktion til rehabiliteringsområdet og begrebsafklaring af særligt centrale begreber. Herefter anbefalinger for udredning og behandling præsenteret, og til sidst følger en opsummering. De to første resuméer, Klinisk rehabiliteringsforløb og Målsætning rammesat af ICF-modellen, har en anden struktur, som er mere hensigtsmæssig for indholdet.

Ordet "stroke" bliver brugt som en samlet betegnelse for blodprop eller blødning i hjernen.
Udvalgte modeller og tabeller er oversat til dansk.

Anbefalingerne er baseret på litteratur i databaser som MEDLINE, EMBASE, CINAHL, databaser for systematiske reviews som Cochrane Library og retningslinjer fra forskellige aktører. Alle referencer er placeret sidst i resumé-samlingen.

Anbefalingerne indenfor de 9 rehabiliteringsområder bliver graderet i 3 niveauer afhængig af evidensniveau som illustreret i figur 1 nedenfor.

"Skal" forstås her som en stærkere anbefaling end "bør", som det fremgår af  figur 1.


Figur 1:

                                                 

Man skal være opmærksom på, at anbefalingerne ”bør” eller ”kan” ikke er ensbetydende med, at behandlingen eller tilgangen  (approach) er af mindre nytte end “skal”. Det kan være tilfældet, men anbefalingerne kan også være udtryk for, at der endnu ikke er så meget forskning af høj kvalitet.


Redaktørerne på resumé-samlingen er Lene Bastrup Jørgensen og Iris Brunner fra Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering & Universitetsklinik Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

I samarbejde med ovennævnte danske forskere har Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering (ViC) bistået med at sammenskrive og redigere resumésamlingen og vælge et hensigtsmæssigt layout.

De involverede medarbejdere fra ViC er kommunikationskonsulenterne Mette Berg (journalist), Malene Strandkvist (audiologopæd og journalist) og videnscenterleder, ph.d. Lene Bastrup Jørgensen.