Fokus på kerneopgaven

I Karkirurgi er den vigtigste kerneopgave at udrede, behandle og pleje vores patienter.

Hos os anskues kerneopgaven ud fra patientens perspektiv.

Vi arbejder med personcentreret sygepleje med udgangspunkt i begrebsrammen "Fundamentals of Care", hvor relationen til patient- og pårørende er helt essentiel for den videre afdækning og udøvelse af sygepleje. 

Vi tager udgangspunkt i "På patientens præmisser"

Patienter og pårørende skal opleve sig "set, hørt og lyttet til".

Vi inddrager patienter og pårørende under hensyntagen til patientens medbestemmelsesret.

Afdelingens personale forventningsafstemmer i mødet med patienten og/eller de pårørende.

Vi søger at undgå spildtid for patienter og pårørende.

Vi sikrer trygge, sammenhængende og effektive forløb for patienterne.

Vi medtænker patientens netværk og/eller afstemmer patientforløbet med øvrige aktører i sundhedsvæsenet.

Udvikling og sygepleje af høj faglig kvalitet

Vi gør aktivt brug af patienter- og pårørendes feedback.

Vi skaber sammenhængende forløb internt i afdelingen såvel som ved eksterne afdelinger og samarbejdspartnere.

Vi introducerer nyansatte efter et fastlagt introduktionsprogram.

Vi ønsker en åben kultur, hvor alle medarbejdere er forpligtet til at gøre opmærksom på mulige kvalitetsbrist.

Vi ønsker en afdeling med et godt læringsmiljø.

Vi forventer, at alle medarbejdere skal kunne give og modtage feedback i forhold til forbedringer og for at undgå utilsigtede hændelser.

Sådan arbejder vi med vores strategi og vision

Vi arbejder med kvalitet-, udvikling og forbedringer i et forbedringsteam, der faciliteres af ledelsen samt nøglepersoner i afdelingen.

Vi er organiseret i tværfaglige speciale-teams, hvor vi samarbejder om justering og udvikling af patientforløbene.

Vi har selvstændige sygeplejekonsultationer og telefonkonsultationer i vores klinikker.

Vi dokumenterer sygepleje på patientstuen, i samarbejde med patienten og i et omfang, der er tilpasset den enkelte. 

Vi arrangerer årlige feedbackmøder med udvalgte patientkategorier.

Vi arbejder løbende med begrebsrammen "Fundamentals of Care" og justerer vores sygepleje efter den individuelle patient.