06-05-2022

Hospitalsenhed Midt har valgt at investere i et nyt indsatsområde, der skal koble klinik, uddannelse og forskning tættere på hinanden i en faglig synergi. KUF (Kliniske, Uddannelses- og Forskningsfællesskaber) danner tilsammen en ny organisering. Den skal fremme samarbejde, udvikling og videndeling på tværs af hospitalsenheden. Det skal sikre en hurtigere omsætning af viden til gavn for patienterne.

ViC har i længere tid været i gang med at koble viden og erfaring fra netop klinik, uddannelse og forskning på nye måder. Formålet er at give fordele og merværdi for patienternes behandling og rehabilitering. Nu skal hele Hospitalsenhed Midt med.

Hvordan arbejder KUF?

Med KUF-tankegangen bliver klinikere, uddannelsesfolk og forskere sat sammen i et fællesskab. På tværs af specialer, afdelinger og faggrupper vil KUF være med til at skabe nye projekter og samarbejder.

KUF-organiseringen lægger sig op af det velkendte koncept CAG (Clinical Academic Group) fra Kings College, London. CAG har medført, at den bedste genererede viden bliver udnyttet hurtigere og bedre. Det gavner patienterne, deres behandling og forløb. Den samme ambition er der for KUF fællesskaberne.

Klinik, uddannelse og forskning er gensidigt afhængige 

- Vi vil gøre op med den siloopdelte tilgang, som vi tidligere har arbejdet ud fra. Vi kan ikke bruge vores forskningsresultater til noget, hvis de ikke bliver implementeret i praksis. Og samtidig fungerer forskningsresultaterne kun, hvis vi uddanner vores personale til at kunne anvende den nye viden, siger lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt Claus Brøckner Nielsen.

KUF skal sørge for, at forskningen hurtigere bliver omsat til klinikernes praksis. På den måde kan den senest opdaterede og evidensbaserede viden danne grobund for den behandling, patienterne får. Det skaber samtidig større grundlag for vidensdeling faggrupperne imellem og dermed et større fagligt fællesskab. Men de tre ben i KUF skal ses i en vekselvirkning, hvor de gensidigt bidrager positivt til hinanden.

- Fagområderne skal hænge sammen, så vi kan skabe større sammenhængskraft i hele Hospitalsenhed Midt, lyder det fra Claus Brøckner Nielsen.

KUF Rehabilitering

Alle afdelinger og centre på Hospitalsenhed Midt er involveret i KUF-arbejdet. Derudover samarbejder KUF'erne med kommuner, praktiserende læger og andre interessenter.

KUF Rehabilitering er ét af fire KUF fællesskaber, som Hospitalsenhed Midt har etableret. KUF Rehabilitering, som har fællestræk med ViC, arbejder på at skabe et mere evidensbaseret sundhedsvæsen. Måden er at skabe en genvej til kliniknær forskning. Derfor har formandskabet i KUF Rehabilitering igangsat flere projekter. Projekterne skal udbrede de gode løsninger, skabe en bedre arbejdsplads og bedre kvalitet og forløb for patienterne.

KUF Rehabilitering har fire indsatsområder: ernæring, digital transformation, individuelt tilpassede rehabiliteringsforløb og social ulighed. Indsatsområderne er indtil videre udmøntet i 3 projekter, der vil blive prioriteret frem mod midten af 2025.

- I KUF Rehabilitering har formandskabet vægtet den kliniknære og meget patientrelaterede indsats højt, foruden etablering af forsknings-og udviklingsunderstøttende datastrukturer. Gode data er en vigtig forudsætning for høj behandlingskvalitet, ligesom god data-kvalitet er en forudsætning for seriøs forskning til fordel for patienterne. Det udtaler ledende overlæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter Kåre Severinsen.

Projekterne omhandler først og fremmest en tidlig opsporing af dysfagi hos patienter i særlig risiko og udvikling af en generisk SFI (sundhedsfagligt indhold i den elektroniske patientjournal, EPJ) til monitorering af ernæringspraksis med afsæt i den aktuelle registreringspraksis. Endnu et projekt er endelig opbygning af en tværgående digital tilgang til brug af BI-data, som er funderet i BI-datacyklus konceptet, udviklet på RHN.

Læs mere om KUF her: KUF - Klinik, uddannelses- og forskningsfællesskaber - Hospitalsenhed Midt (rm.dk)

Nyt samarbejde mellem klinik, uddannelse og forskning - Hospitalsenhed Midt (rm.dk)

Læs mere om KUF Rehabilitering: KUF Rehabilitering - Hospitalsenhed Midt (rm.dk)

Se KUF strategiplan for nærmere beskrivelse af projekterne: strategiplan-kuf-rehabilitering.pdf (rm.dk)